Ogrodzenie jako środek trwały - najważniejsze informacje

ogrodzenie-trwale

Solidne budowle tego typu w wyraźny sposób odgradzają teren, który jest zagospodarowany. Pozwalają lepiej chronić mienie zgromadzone w jego obszarze oraz wyraźnie wpływają na estetykę danego terenu. Ogrodzenie jako środek trwały może także wpływać na nasz bilans finansowy. W jaki sposób? Zacznijmy od kilku definicji.

Ogrodzenie jako środek trwały

Czym są środki trwałe? Środki trwałe to budynki, maszyny, urządzenia, budowle i środki transportu, które są współwłasnością lub własnością podatnika. Zostały one wytworzone lub nabyte we własnym zakresie i są zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania. Mają one domyślnie okres używania dłuższy niż jeden rok oraz są używane przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Ewentualnie mogą być one oddane do użytku na podstawie umowy najmu, leasingu lub dzierżawy.

Budowla, do której również zaliczać będziemy ogrodzenie to obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury. Do podobnej kategorii budowli zaliczane są:

* maszty antenowe, * budowle przemysłowe, * pomniki, * budowle obronne i ziemne o zastosowaniu wojskowym, * składowiska odpadów, * konstrukcje oporowe, * zbiorniki, * cmentarze, * lotniska, * przejścia dla pieszych (nadziemne i podziemne), * pomniki, * budowle sportowe * oczyszczalnie ścieków. Amortyzacja środków trwałych w praktyce

Osobie nierozeznanej trudno jest odpowiednio zakwalifikować swoją inwestycję, ponieważ ogrodzenia nie są bezpośrednio wymienione jako grupa w ustawie o podatku dochodowym. Niemniej inne rozporządzenia i oficjalna interpretacja przepisów pozwala na właśnie takie ich zakwalifikowanie. W związku z tym ogrodzenie jako środek trwały podlega amortyzacji podatkowej.

Stawka amortyzacji dla obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi 4,5% rocznie. By lepiej zrozumieć obowiązujące przepisy, warto zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych oraz z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22 a ust 1 pkt 1). Stawka procentowa amortyzacji może się różnić w niektórych sytuacjach. Jej odpowiednia wartość i przydział jest opisany w załączniku do powyższych ustaw. Musimy wiedzieć, że stawki te mogą być inne, jeżeli są one wyliczane dla celów np. bilansowych. Ponadto uzgodniona i odpisywana stawka amortyzacji środków trwałych powinna uwzględniać okres ich ekonomicznej użyteczności.

Kiedy ogrodzenie podniesie wartość budynku?

Dodać należy, że pieniądze zainwestowane w budowę ogrodzenia podnoszą wartość danego budynku, jak i odgrodzonego terenu, podobnie jak chodniki, bramy, podwórka, dojazdy, studnie, place i inne obiekty pomocnicze. Doskonale urządzony kompleks budowli pomocniczych lepiej spełnia swoje zadania, jest często bardziej użyteczny i co za tym idzie, ma wyższy potencjał produkcyjny i inwestycyjny. Oczywiście wiele zależy od tego, ile budynków obsługują obiekty pomocnicze. W przypadku, jeżeli ogrodzenie osłania i odgradza wiele budynków naraz, może okazać się, że zostanie ono potraktowane jako odrębny obiekt inwentarzowy. W takiej sytuacji ogrodzenie powinno zostać dodane do ewidencji bilansowej środków trwałych.

Jeżeli ogrodzenie zostanie dobudowane do wcześniej istniejącego budynku jako jego dedykowana część, to zwiększy ono jego wartość. W związku z tym amortyzacja będzie liczona w zależności od wcześniejszych ustaleń charakterystycznych dla tego właśnie budynku.

Jako ciekawostkę możemy tutaj wspomnieć temat zieleni na terenie odgrodzonym czy przyległym do budynku. Otóż organy podatkowe są przychylne wskazywać, że zagospodarowanie terenów zielonych nie jest wydatkiem, który ulepsza środek trwały i w związku z tym nie mogą podnosić jego wartości. Ulepszenie jest wysiłkiem mającym na celu długotrwałe zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego. Może to być zwiększenie powierzchni produkcyjnej czy obniżenie kosztów eksploatacji.

Pomoc eksperta jest niezbędna

Jak zwykle w przypadku rozwiązywania zaawansowanych zagadnień związanych z podatkami i mieniem powinniśmy skierować się po poradę do eksperta. Najczęściej pomoże nam dobre biuro rachunkowe czy prawnik specjalista. Każda sytuacja jest oddzielną sprawą i tylko osoba biegła będzie w stanie powiedzieć nam jakie przepisy zostaną zastosowane w naszym indywidualnym przypadku.

Zapytaj o wycenę

Umów się z naszym doradcą na rozmowę

Przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach: Analytics, Niezbędne.